Formulari On-line de Comunicacions

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 1 d'octubre 2021

Dades personals autor signant
Dades de la comunicació S'han d'escriure tots els autors, inclòs la persona que presenti la comunicació com a primer signant: el nom i cognoms dels autors separats per ";" (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei.
En majúscules i sense abreviatures. Màxim de dues línies.
Congrés mèdic  L'opció "Congrés" ja no està disponible. Només es pot enviar la comunicació per a la "Jornada".
Jornada infermeria
Comunicació oral
Pòster
RESUM:

És imprescindible que el resum contingui tota la informació dels diferents apartats:
  • Text del Resum: El resum haurà d'estar composat dels següents apartats: objectius, material i mètodes, resultats i conclusions.
  • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà sobrepassar de les 250 paraules.
Ja no es poden enviar comunicacions on-line.